iTask

Project Management

iTask

Project Management

Projects

Tạo, quản lý và theo dõi các dự án

Tasks

Lên lịch và quản lý công việc cho các dự án

Events

Tạo và quản lý các sự kiện quan trọng

Chat

Chát nội bộ giữa các nhân viên

Finance

Tạo và quản lý expenses, estimates và hoá đơn

Team members

Quản lý nhân viên

Clients

Quản lý khách hàng

Activity Logs

Theo dõi thực hiện các hoạt động

Leave Requests

Chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu nghỉ việc.

Notes

Tính năng Notes dùng để quản lý một số ghi chú quan trọng

Support

Quản lý Tickets

Meetings

Quản lý Meetings

Time Tracker

Theo dõi thời gian

Mail

Gửi thư cho nhân viên và khách hàng

Announcements

Gửi và quản lý các thông báo quan trọng cho nhân viên